Kimia SPM

Kimia SPM

Kimia Tingkatan 4

Kimia Tingkatan 5

Soalan Kuiz Kimia Tingkatan 4

Markah

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Tingkatan 4
1. Kepentingan Kimia
2. Asas Kimia
3. Interaksi Antara Jirim
4. Kimia Industri

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Tingkatan 5
1. Proses Kimia
2. Kimia Organik
3. Haba
4. Teknologi Bidang Kimia

Pernyataan tahap penguasaan keseluruhan Kimia

1 (Tahu)

Murid tahu perkara asas atau boleh
melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas dalam
bidang Kimia.

2 (Tahu dan faham)

Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi dalam bidang Kimia.

3 (Tahu, faham dan boleh buat)

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada
suatu situasi dalam bidang Kimia.

4 (Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab)

Murid menggunakan pengetahuan dan
melaksanakan sesuatu kemahiran dengan
beradab iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik dalam bidang Kimia.

5 (Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji)

Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
situasi baharu dengan mengikut prosedur
atau secara sistematik serta tekal dan
bersikap positif dalam bidang Kimia.

6 (Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali)

Murid berupaya menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
pada situasi baharu secara sistematik,
bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam
penghasilan idea baharu serta boleh
dicontohi dalam bidang Kimia.

Kimia SPM

Tajuk-Tajuk Kimia Tingkatan 4.

Tema 1 : Kepentigan Kimia.

Bab 1 : Pengenalan kepada Kimia.

1.1 Perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan
1.2 Penyiasatan saintifik dalam kimia
1.3 Penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia.

Tema 2 : Asas Kimia.

Bab 2 : Struktur Atom.

2.1 Konsep asas jirim
2.2 Perkembangan model atom
2.3 Struktur atom
2.4 Isotop dan penggunaannya
2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Bab 3 : Formula Kimia dan Sebatian.

3.1 Jisim atom relatif dan jisim molekul relatif
3.2 Konsep mol
3.3 Formula kimia
3.4 Persamaan kimia

Eksperimen menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.

Bab 4 : Jadual Berkala Unsur.

4.1 Perkembangan Jadual Berkala Unsur
4.2 Susunan dalam Jadual Berkala Unsur
4.3 Unsur dalam Kumpulan 18
4.4 Unsur dalam Kumpulan 1
4.5 Unsur dalam Kumpulan 17
4.6 Unsur dalam Kala 3
4.7 Unsur Peralihan

Bab 5 : Ikatan Kimia.

5.1 Asas pembentukan sebatian
5.2 Ikatan ion
5.3 Ikatan kovalen
5.4 Ikatan hidrogen
5.5 Ikatan datif
5.6 Ikatan logam
5.7 Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen.

Tema 3: Interaksi Antara Jirim.

Bab 6 : Asid, Bes dan Garam.

6.1 Peranan air dalam sifat keasidan dan kealkalian
6.2 Nilai pH
6.3 Kekuatan asid dan alkali
6.4 Sifat-sifat kimia asid dan alkali
6.5 Kepekatan larutan akueus
6.6 Larutan piawai
6.7 Peneutralan
6.8 Garam, hablur dan kegunaan dalam kehidupan harian
6.9 Penyediaan garam
6.10 Tindakan haba ke atas garam
6.11 Analisis kualitatif.

Bab 7 : Kadar tindak balas.

7.1 Penentuan kadar tindak balas
7.2 Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas
7.3 Aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian
7.4 Teori pelanggaran.

Tema 4 : Kimia Industri.

Bab 8 : Bahan Buatan dalam Industri.

8.1 Aloi dan kepentingannya
8.2 Komposisi kaca dan kegunaannya
8.3 Komposisi seramik dan kegunaannya
8.4 Bahan komposit dan kepentingannya.

Tajuk-Tajuk Kimia Tingkatan 5.

Tema 5 : Proses Kimia.

Bab 9 : Keseimbangan redoks.

9.1 Pengoksidaan dan penurunan
9.2 Keupayaan elektrod piawai
9.3 Sel kimia
9.4 Sel elektrolisis
9.5 Pengekstrakan logam daripada bijihnya
9.6 Pengaratan.

Tema 6 : Kimia Organik.

Bab 10 : Sebatian karbon.

10.1 Jenis-jenis sebatian karbon
10.2 Siri homolog
10.3 Sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog
10.4 Isomer dan penamaan mengikut IUPAC.

Tema 7 : Haba.

Bab 11 : Termokimia.

11.1 Perubahan haba dalam tindak balas
11.2 Haba tindak balas
11.3 Aplikasi tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan harian.

Tema 8 : Teknologi Bidang Kimia.

Bab 12 : Kimia Polimer.

12.1 Polimer
12.2 Getah asli
12.3 Getah sintetik

Bab 13 : Kimia Konsumer dan Industri.

13.1 Minyak dan lemak
13.2 Bahan pencuci
13.3 Bahan tambah makanan
13.4 Ubat-ubatan dan bahan kosmetik
13.5 Aplikasi nanoteknologi dalam industri
13.6 Aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri

 

Add Comment